Mafynetin yleiset käyttöehdot 20.7.2017

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1. SOVELTAMISALA

Mafynetti (jäljempänä Mafynetti) on Antti Suominen Oy:n / MAFY-valmennuksen (Jäljempänä Mafy) julkaisema palvelu. Palvelu koostuu Mafynetti-sovelluksesta, Lisenssistä ja materiaaleista. Palvelu koostuu maksullisista ja maksuttomista osista.

1.2. MÄÄRITELMÄT

Mafynetin käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen luomista Mafynettiin. Jossain oloissa tähän viitataan pelkästään ”tunnuksena”

Lisäksi sopimuksessa määritellään seuraavaa:

”Lisenssillä” tarkoitetaan Asiakkaalle myönnettyä käyttöoikeutta Mafynetin kautta toimitettavaan oppimateriaaliin.
”Käyttäjätunnuksella” tarkoitetaan Asiakkaan omavalintaista käyttäjätunnusta, jolla Asiakas tunnistetaan Mafynetin Asiakastietokannassa. Käyttäjätunnuksen on kuitenkin oltava toimiva sähköpostiosoite ja sähköpostiosoitteen täytyy olla Käyttäjätunnuksen käyttäjän hallussa.
”Sisältö” tarkoittaa mafynetin ohjelmakoodia, ohjelmiston kautta levitettävää materiaalia ja muuta mafynettiin liittyvää materiaalia, esim. paperiset harjoituskokeet.
”Palvelulla” tarkoitetaan Mafynettiä tai jotain muuta Mafyn Asiakkaalle tuottamaa palvelua.
”Maksullisella palvelulla” tarkoitetaan mitä tahansa Mafyn tuottamaa palvelua tai tuotetta, jonka käytöstä Asiakas maksaa rahallisen korvauksen Mafylle.
”Asiakkaalla” tarkoitetaan Mafynetin tai muun Palvelun tai Maksullisen palvelun Käyttäjää, jolla käyttöehtosopimuksen mukaisesti luonut käyttäjätunnuksen Mafynettiin ja hänellä on Asiakassuhde Mafyn kanssa.

1.3. RISTIRIITATILANTEET

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Mafyn ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää Mafynettiä. Mikäli Mafynettiin sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti Mafynetin erityisehtoja.

1.4. MUUT SOVELLETTAVAT EHDOT

Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Asiakas sitoutuu noudattamaan Mafyn mahdollisesti erikseen antamia tai Mafynetin yhteydessä ilmeneviä Mafynetin käyttöön liittyviä Mafyn ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Mafynetissä.

2. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Sopimus Mafynetin tai jonkin sen tietyn osan käytöstä syntyy, kun Asiakas on luonut itselleen tunnuksen ja kirjautunut sillä Mafynettiin ja hyväksynyt käyttöehdot, tai kun Mafy on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen tai kun Asiakas muutoin ryhtyy käyttämään Mafynettiä. Myöhemmin tilattavat lisäpalvelut mahdollisine erityisehtoineen tulevat osaksi tätä sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

3. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

3.1. TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

Mafy toimittaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla Asiakkaalle. Mafynetin käyttö voi joiltain osin tapahtua käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja edellyttää rekisteröitymistä.

3.2. TOIMITUSAIKA

Ellei toimitusajasta ole muuta sovittu, Mafy toimittaa Mafynetin kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Palvelujen käyttöönotto on mahdollista palvelukohtaisesti ilmoitetun ajan. Mafynetin toimittaminen ja käyttö edellyttää, että Asiakas on huolehtinut laitteidensa ja muiden Asiakkaan vastuulle kuuluvien seikkojen asennuksesta ja toimivuudesta – ja ettei muu tässä sopimuksessa mainittu syy (kuten esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuva syy) estä Mafynetin toimittamista tai käyttöönottoa.

3.3. MUUTOSOIKEUDET

Mafylla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Mafynetistä sekä muuttaa Mafynetin maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Mafynetin ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Mikäli Mafy lopettaa Maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu Mafy palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 3 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Mafylle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

3.4. MAFYNETIN KÄYTTÖ

Asiakas vastaanottaa Mafynetin ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Mafynettiin mahdollisesti yhteydessä olevien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta, ellei muuta ole sovittu. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa tietoverkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille tai Mafylle. Mafy voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Asiakas saa palveluihin näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Mafynetti on Asiakaskohtainen eikä sitä saa lainata, vuokrata, pantata, välittää tai muutoin luovuttaa kolmannelle tai muutoin käyttää sopimuksen vastaisesti.

Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua, Maksullista palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

Asiakas ei saa käyttää Mafynettiä tai muita palveluita Mafyn tai kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia loukaten. Mahdollisen kopiosuojauksen kiertäminen tai sen yrittäminen on kielletty. Asiakas ei saa luovuttaa Käyttäjätunnustaan muiden tietoon pl. Mafy:n henkilökunta palvelun tukea tai muuta tarkoitusta varten. Käyttäjätunnus ja palvelun käyttöön vaadittava salasana ovat henkilökohtaisia.

Asiakas vastaa sopimuksen mukaisista velvoitteista ja maksuista myös silloin, jos joku muu kuin Asiakas on käyttänyt Asiakkaan tilaamia palveluja – ellei Asiakas osoita, että kolmannen osapuolen käyttö on tapahtunut oikeudettomasti ilman Asiakkaan myötävaikutusta.

3.5. TUNNISTEET

Asiakkaan Mafylta käyttöönsä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) säilyvät Mafyn omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen voimassaolon päätyttyä. Tunnisteet ovat Asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Jos tunnisteet joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Mafyn Asiakaspalveluun. Asiakas vastaa Mafynetin maksuista siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty. Mafylla on oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Mafynettiin välittömästi saatuaan tiedon siitä, että tunnisteet ovat joutuneet kolmannen haltuun tai kadonneet.

Mafylla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Mafynetin toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät. Mafy voi vaihtaa tietyissä tilanteissa tunnisteet myös Asiakkaan pyynnöstä, jolloin vaihtamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

4. PALVELUN TOIMINNALLISUUS JA MUUTOKSET PALVELUSSA

4.1. YLEINEN TOIMINNALLISUUS

Mafy tuottaa Mafynetin parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa sopimuksessa tai muutoin määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla Mafynetin käytön. Mafynetti tarjotaan Asiakkaalle ”sellaisena kuin se on” eikä Mafy anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Mafynetin toiminnasta tai piirteistä eikä Mafy takaa, että Mafynetti toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

4.2. MUUTOKSET MAFYNETISSÄ

Mafy pyrkii kehittämään Mafynettiä ja huolehtimaan Mafynetin mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Mafylla on oikeus tehdä Mafynettiin, sen tekniikkaan, sisältöön ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos muutokset edellyttävät kesken sopimuskauden muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Mafy pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen Mafynetissä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

4.3. HUOLTO JA YLLÄPITO

Mafylla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle keskeyttää Asiakkaan pääsy Mafynettiin tai muutoin keskeyttää Mafynetin toimittaminen, jos se on tarpeen tietoverkon tai Mafynetin kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, teleliikenteen turvaamiseksi tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Mafy pyrkii ajoittamaan mahdolliset keskeytykset siten, että niistä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa sekä huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostuisi pitkäaikaiseksi. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä tässä kohdassa 4.3 sanotuista keskeytyksistä Mafy pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi sähköpostilla tai Mafynetissä.

4.4. PALVELUN MUU KESKEYTTÄMINEN

Mafylla on, sen lisäksi mitä muualla tässä sopimuksessa on sanottu, oikeus viivytyksettä ja ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää sellainen Mafynetin käyttö ja tietoliikenne sekä poistaa sellainen materiaali, jonka kolmas osapuoli tai viranomainen osoittaa loukkaavan tai joka muutoin ilmeisesti loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Mafynettiä tai verkkoa, uhkaa verkon tai Mafynetin tietoturvaa tai -suojaa, haittaa sen muita käyttäjiä tai muita kolmansia tai Mafya taikka on muutoin sopimuksen tai kohdassa 1.2 sanottujen ohjeiden tai käyttöehtojen vastaista. Palvelun käytön edellä kuvattu estäminen ei vapauta Asiakasta Mafynetin maksujen maksamisesta.

4.5. MAFYN VASTUU MAFYNETIN HÄIRIÖISTÄ

Mikäli Asiakkaalle toimitetun maksullisen palvelun käyttö estyy Mafyn vaikutuspiirissä ja vastuulla olevasta Mafynetin häiriöstä johtuen kokonaan tai oleellisilta osin, siten että Mafynetin virhettä ei voida korjata kohtuullisessa ajassa, Asiakkaalla on hyvityksenä oikeus virhettä vastaavaan kohtuulliseen hinnanalennukseen. Mafy ei vastaa Asiakkaan laitteesta tai nettiyhteydestä aiheutuvista häiriöistä. Hyvityksen saamisen edellytyksenä on, että Asiakas ilmoittaa estymisestä Mafyn asiakaspalveluun viivytyksettä.

5. TIETOTURVA

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Mafy ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Mafynettiä käytettäessä. Asiakas vastaa itse Mafynetin ja Asiakkaan tietokoneiden tai muiden päätelaitteiden ml. tablettien, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Mafylle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

6. HINTA

Maksullisen palvelun hinnat päättää Mafy. Maksullisen palvelun hinta määräytyy kulloinkin voimassaolevan Mafyn hinnaston mukaan, ellei Maksullisen palvelun hinnasta ole muutoin nimenomaisesti muuta sovittu. Maksullisen palvelun hintaa voidaan kesken tilausjakson muuttaa kohdassa 7.1 kuvatulla tavalla.

7. SOPIMUKSEN EHTOJEN MUUTTAMINEN

7.1. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN

Maksullisen palvelun hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Hinnat ovat nähtävissä Mafynetin kotisivuilla. Mafylla on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Mafynetin välityksellä, sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja Maksullisia palveluja. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Mafynetin välityksellä. Jatkamalla Mafynetin käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

7.2. LAINSÄÄDÄNTÖ- JA VIRANOMAISTOIMISTA JOHTUVAT MUUTOKSET

Mafylla on lisäksi edellä mainitusta poiketen oikeus muuttaa sopimusta, mukaan lukien hintoja ja laskutusperusteita lainsäädännön, valuuttakurssien ja verojen (kuten arvonlisäveron) ja muiden viranomaismääräysten muutoksista, sekä ennalta arvaamattomista, Mafyn vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

8. VASTUU PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

8.1. MAFYN VASTUUSTA JA VASTUUNRAJOITUKSET

Mafy on vastuussa Asiakkaalle Mafyn tuottamuksesta aiheutuneista, Asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Mafy on korvausvelvollinen vain siltä osin kuin Asiakkaan kärsimä vahinko ylittää tämän sopimuksen mukaisesti Asiakkaalle mahdollisesti annetun hyvityksen palvelukatkon ajalta.

8.2.VASTUUNRAJOITUKSET

Mafy ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tuotantotappiosta, tiedon ja tulojen menetyksestä, toiminnan keskeytyksistä ja niistä aiheutuneista tappioista. Mafyn vastuu kaikista vahingoista rajoittuu, mahdollinen hyvitys mukaan lukien, aina enintään Asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään. Tarkemman selvyyden vuoksi todetaan, että Mafy ei ole korvausvelvollinen sellaisista Palvelun häiriöistä, jotka eivät oikeuta kohdassa 4.5 määriteltyyn hyvitykseen. Vahingonkorvausta on vaadittava Mafylta kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai Asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Mafy vastaa vain Mafynettiin itse tuottamastaan sisällöstä.

Mafy ei ole vastuussa Asiakkaalle Mafynetin käytön estymisestä tai Mafynetissä olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, Asiakkaan toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai kytkemisestä, Asiakkaan huolimattomuudesta, Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuualueeseen kuuluvasta seikasta tai muusta Mafyn vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä ja puutteellisuuksista.

8.3. ASIAKKAAN VASTUUT

Asiakas vastaa Mafynetin käytöstä sekä Mafynettin jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Mafynetin käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia tai ole sopimuksen (mukaan lukien kohdan 1.2 mukaisten ohjeiden ja käyttöehtojen), lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Mafylle, Mafyn sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Mafylle tai kolmannelle osapuolelle Mafynetin tämän kohdan 8.3. vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon ml. Mafylle mahdollisesti aiheutuneet vahingonkorvaukset.

8.4. YLIVOIMAINEN ESTE

Molemmat sopimusosapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun kykenemättömyys sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämiseen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

9. OIKEUDET MAFYNETTIIN JA MAFYNETIN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

Mafynetin käyttö on mahdollista vain henkilöille, joilla on palvelun käyttöön vaadittu Lisenssi. Lisenssi on henkilökohtainen, eikä Asiakas saa siirtää toiselle henkilölle. Käyttäjätunnuksella saa kirjautua 12kk sisällä korkeintaan kahteen laitteeseen. Lisenssin saa asentaa korkeintaan kahteen laitteeseen kerrallaan. Pelkkä Mafynetti-ohjelman asentaminen ei muodosta asiakassuhdetta Mafyn ja Asiakkaan välille, mutta nämä ehdot sitovat soveltavin osin myös ohjelman asentanutta henkilöä.

Asiakas tiedostaa, että Mafynetin on oltava säännöllisesti yhteydessä internetiin Lisenssin käyttöoikeuksien varmentamisen vuoksi. Mafylla on oikeus rajoittaa Mafynetin käyttöaikaa internetyhteydettömässä tilassa ilman erillistä ilmoitusta. Mafynettiin saa samanaikaisesti olla kirjautuneena vain yhdeltä laitteelta.

Asiakkaan asiakassuhteeseen perustuvat erityishinnoittelut ja mm. jatkolisenssihinnat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi millään tavalla ilman erityistä kirjallista sopimusta siirtää toiselle henkilölle.

9.1. TEKIJÄNOIKEUDET

Mafynetin sisältö ja Mafynetin kautta tai ohessa levitettävä sähköinen tai paperinen materiaali on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Mafynetin sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Mafylla.

Mafynetin sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Mafyn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Mafylla on oikeus käyttää ja uudelleenjulkaista sekä muutoin saattaa yleisön saataviin korvauksetta muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan Asiakkaan Mafynetin kautta julkisille alueille ja viestintäkanaviin (kuten keskustelufoorumit, Mafyn internetsivut) tai muutoin Mafynettin lähettämää tai välittämää aineistoa Mafynetissä, Mafyn tiedonvälitys-, pr-, mainonta-, viestintä- tai muussa liiketoiminnassa. Tietolähde on mainittava hyvän tavan mukaisesti. Mafynetin tuottamia grafiikoita kuten esimerkiksi oppimiskäyriä voidaan käyttää markkinoinnissa em. Mafyn viestintäkanavissa siten, että henkilökohtaiset tunnistetiedot on niistä poistettu.

10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

10.1. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Ellei Mafynettiin sovellettavissa erikseen ilmoitettavissa erityisehdoissa tai muutoin nimenomaisesti ole muuta sovittu, sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Maksullisia palveluja koskevilta osin sopimus on voimassa tilatun lisenssikauden, ellei Maksulliseen palveluun sovellettavissa erikseen ilmoitetuissa erityisehdoissa tai muutoin nimenomaisesti ole kirjallisesti muuta sovittu.

10.2. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on palvelujen muuttamisesta ja lopettamisesta sanottu, Mafy voi irtisanoa sopimuksen myös lyhyemmällä irtisanomisajalla, mikäli Mafyn ja kolmannen osapuolen välinen sopimus tai Asiakkaasta johtuva (erimerkiksi Asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai hänen omaisuutensa on haettu luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan tai Asiakkaalla on muutoin vakavia taloudellisia vaikeuksia) tai muu Mafysta riippumaton syy tätä edellyttää. Asiakkaan mahdollisesti jo suorittama suoraan irtisanottavaan Maksulliseen palveluun kohdistuva maksu hyvitetään siltä osin, kun maksu kohdistuu sopimuksen päättymisajankohdan jälkeiseen aikaan ja ylittää 25 euroa.

10.3. SOPIMUSRIKKOMUS

Sen lisäksi, mitä muualla sopimuksessa on Mafynetin ja sen lisenssin käytön ja pääsyn estämisestä sanottu, Mafylla on oikeus asiasta ennalta ilmoittamatta perua Asiakkaan Lisenssi Mafynettiin ja/tai Mafynetin käyttö (esimerkiksi sulkemalla palvelu tai perumalla tai sulkemalla Asiakkaan Käyttäjätunnus tai poistaa Asiakkaan Käyttäjätunnukseen liitetyt Lisenssit ja/tai kirjallisesti purkaa sopimus välittömin vaikutuksin (kokonaan tai osittain), mikäli Asiakas rikkoo sopimusta eikä korjaa rikkomustaan viivytyksettä Mafylta huomautuksen saatuaan. Jos rikkomus on olennainen, Mafynetin Lisenssi tai pääsy Mafynettiin voidaan estää ja/tai sopimus voidaan purkaa välittömästi ilman korjauskehotusta.

Mafynetin vastaanoton ja pääsyn estäminen ei vapauta Asiakasta palvelumaksujen maksamisesta.

Mafylla on oikeus purkaa sopimus etenkin, jos

Asiakas on syyllistynyt maksuviivästykseen eikä ole 14 päivän kuluessa maksukehotuksen saatuaan maksanut erääntynyttä saatavaa
Asiakas käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu haittaa Mafyn tai Mafyn sopimuskumppanin verkolle tai laitteistolle tai muille käyttäjille tai kolmansille
Mafynetti on toimitettu Asiakkaan antamien virheellisten tietojen perusteella
Asiakas rikkoo kappaleessa 9. määriteltyjä Lisenssin käytölle asetettuja rajoituksia.

11. PÄÄTTYMINEN

Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät sellaiset sopimusehdot voimaan (kuten oikeus vahingonkorvauksen perimiseen sopimuksen voimassaoloaikana aiheutetusta vahingosta), joiden on tarkoitettu olevan voimassa myös sopimuksen (muusta) päättymisestä huolimatta, sekä Asiakkaan hallussa mahdollisesti edelleen olevien materiaalien immateriaalioikeuksia koskevat rajoitteet ja sopimusehdot.

12. ASIAKASTIEDOT

12.1. ASIAKKAAN ANTAMAT TIEDOT

Asiakkaan tulee antaa Mafylle pyydetyt Mafynetin toimittamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa Asiakkaan tietojen muutoksista Mafyn Asiakaspalveluun. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käytetään tarvittaessa myös Asiakkaan tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

12.2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Mafy käsittelee rekisteröityneiden Asiakkaiden henkilötietoja Mafynetin rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

13. ERIMIELISYYDET

Mafyn ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-Asiakkaan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. MAFYN YHTEYSTIEDOT

Mafyn yhteystiedot ilmenevät Mafynetin yhteydessä tai yrityksen internetsivuilla. Mafy ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista Palvelussa tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

15. MUUTA

15.1. SOPIMUKSEN SIIRTO

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman Mafyn suostumusta. Mafylla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Mafyn kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Mafyn ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Mafylla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

15.2. EHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä ehdot tulevat voimaan 28.7.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan myös aiemmin Asiakkaan ja Mafyn välillä solmittuihin voimassa oleviin sopimuksiin ja ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Mafyn palveluiden käyttöehdot. Mafy pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja. Muutoksista tiedotetaan sähköpostitse tai Mafynetissä tai Mafyn internetsivuilla.

15.3. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, mikäli Mafy muuttaa näitä sopimusehtoja merkittävästi sopimuskauden tai lisenssin voimassaoloajan aikana. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen käyttäen tässä kohdassa määriteltyä oikeutta, päättyy sopimus ilman irtisanomisaikaa. Asiakas on velvollinen maksaman jo käytetystä lisenssikaudesta. Mafy palauttaa maksuosuuden käyttämättä jääneestä osuudesta. Mafy pidättää oikeuden määritellä merkittävän muutoksen lisenssiehdoissa.

16. KULUTTAJANSUOJA- JA MUU LAINSÄÄDÄNTÖ

Tällä sopimuksella ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

17. ASIAKKAAN VAKUUTUS

Asiakas vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin sopimusehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia muita sopimusehtoja. Käyttämällä Mafynettiä käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

Mikäli Mafynetin käyttäjä (eli tosiasiallinen asiakas) on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Mafynetin käyttämiselle ja on tietoinen näiden käyttöehtojen sisällöstä.